جلسه با نماينده محترم شهرستان هاي گلبهار، چناران، طرقبه و شانديز

(2)

جلسه مؤسسه آموزش عالي اشتغال زايي و مهارت افزايي با نماينده محترم شهرستان هاي گلبهار، چناران، طرقبه و شانديز برگزار شد.

اين نشست به منظور رفع مشكلات و مسائل مرتبط با حوزه اشتغال مؤسسه و دانش آموختگان روي داد.