جلسه دكتر اعتمادفرد با دكتر آهنچيان

جلسه رئيس مؤسسه مهارت افزايي و اشتغال پذيري جناب دكتر اعتمادفرد، با دكتر آهنچيان مدير كل برنامه ريزي درسي وزارت علوم برگزار شد.
در اين نشست پيرامون ادغام مهارت و تحصيل دانشجويان و امكان اضافه كردن دوره هاي مهارت به برنامه درسي صحبت شد.