جلسه ریاست مؤسسه با فرماندار محترم شهرستان گلبهار

این جلسه با هدف تشریح برنامه های مؤسسه آموزش عالی دولتی مهارت افزایی و اشتغال پذیری گلبهار برگزار گردید. تامین زیرساخت های فضایی در شهر گلبهار و همچنین هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در ایجاد اولین دانشگاه نسل سوم کشور از دیگر مواردی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.