جلسه معاون اجرايي و پشتيباني مؤسسه با معاونت فرماندار شهرستان گلبهار

golbahar-session

جلسه معاون اجرايي و پشتيباني مؤسسه مهارت افزايي و اشتغال پذيري با معاونت فرماندار شهرستان گلبهار

اين جلسه با هدف تشريح وظايف و مأموريت هاي مؤسسه در راستاي گسترش همكاري ها صورت گرفت. در اين نشست در رابطه با زيرساخت هاي مورد نياز براي عملي سازي مسؤوليت هاي مؤسسه در شهرستان گلبهار صحبت شد. مهندس قاسمي ضمن تعريف شرح وظايف مؤسسه در زمينه اشتغال پذيري فارغ التحصيلان دانشگاهي به اهميت نقش دانشگاه نسل سوم در منطقه ٩ پرداخت. قاسمي اضافه كرد: هدايت شغلي فارغ التحصيلان در دانشگاه ميتواند بخش عمده اي از محدوديت ها و بيكاري هارا جبران كند. همچنين معاونت فرماندار، مهندس سلطاني در رابطه با گسترش زيرساخت مورد نياز مجموعه و هم افزايي مأموريت هاي مؤسسه در ارتباط با مهارت بخشي دانشجويان قول همكاري داد. سلطاني افزود : در جهت بهبود شرايط موسسه در شهرستان گلبهار حمايت هاي لازم صورت خواهد گرفت.