دفاتر موسسه

دفتر اشتغال شهرستان مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، مرکز مهارت و اشتغال

دفتر اشتغال فنی و حرفه ای: (در حال مذاکره)