روابط عمومی

سرکار خانم نجمه سادات حسيني

کارشناس ارشد مهندسي متالورژي

شماره تماس:٣٨٨٠٦١٢٥

پست الکترونیک: sadathoseini@golbaharusnt.ac.ir