روابط عمومی

سرکار خانم نجمه سادات حسيني

کارشناس ارشد مهندسي متالورژي

شماره تماس:

پست الکترونیک: sadathoseini@golbaharusnt.ac.ir