ریاست

(8)

دکتر حسین اعتمادفرد

دکتری عمران نقشه برداری

شماره تماس:٣٨٨٠٥٤٤٣

پست الکترونیک: etemadfard@golbaharusnt.ac.ir