فراخوان دعوت به همكاري دانشگاه هاي سراسر كشور

images

معاونت آموزشي و توانمند سازي موسسه مهارت افزايي و اشتغال زايي از فراخوان دعوت به همكاري ساير دانشگاه ها در اجراي طرح هاي جاري به منظور استفاده متقابل ساير مراكز خبر داد.
اين مؤسسه در حال حاضر در زمينه هاي هدايت كاراموزان، اجراي طرح كوآپ و ايجاد دبيرخانه همايش در ساير دانشگاه ها همكار مي پذيرد. دانشگاه ها ميتوانند در صورت تمايل به همكاري با اين مؤسسه با شماره ٠٥١٣٨٣٢٥٩٥٥ تماس حاصل نمايند.