قرارداد همكاري با دانشكده مهندسي

agreement

قرارداد همكاري مؤسسه آموزش عالي مهارت افزايي و اشتغال پذيري گلبهار و دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد منعقد گرديد.
به گزارش روابط عمومي مؤسسه، اين قرارداد با هدف مشاوره شغلي و هدايت دانشجويان بسته شده است. برگزاري دوره هاي آموزش تخصصي متناسب نياز كارآموزان از ديگر اهداف اين قرارداد مي باشد.
اين قرارداد به مدت يكسال از ابتداي سال ١٤٠٠ مي باشد.