معاونت آموزشی و توانمندسازی

دکتر حمید بهزاد

دکتری برق کنترل

شماره تماس: ۰۵۱۳۸۳۲۵۹۶۶

پست الکترونیک: hamid_behzad@golbaharusnt.ac.ir