معاونت اجرایی و پشتیبانی

مهندس حسین قاسمی

کارشناسی ارشد کامپیوتر نرم افزار و کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق

شماره تماس 05138325955

پست الکترونیک: Hosseinghasemi@golbaharusnt.ac.ir