معاونت ها

معاونت ها شامل موارد ذیل می باشد

  1. معاونت آموزشی

  2. معاونت پشتیبانی