(2)

جلسه با نماينده محترم شهرستان هاي گلبهار، چناران، طرقبه و شانديز

جلسه مؤسسه آموزش عالي اشتغال زايي و مهارت افزايي با نماينده محترم شهرستان هاي گلبهار، چناران، طرقبه و شانديز برگزار شد. اين نشست به منظور رفع مشكلات و مسائل مرتبط با حوزه اشتغال مؤسسه و دانش آموختگان روي داد.

جلسه دكتر اعتمادفرد با دكتر آهنچيان

جلسه رئيس مؤسسه مهارت افزايي و اشتغال پذيري جناب دكتر اعتمادفرد، با دكتر آهنچيان مدير كل برنامه ريزي درسي وزارت علوم برگزار شد. در اين نشست پيرامون ادغام مهارت و تحصيل دانشجويان و امكان اضافه كردن دوره هاي مهارت به ادامه مطلب