قابل توجه دانشجویان متقاضی درس پروژه در تابستان95

قابل توجه دانشجویان متقاضی درس پروژه
با توجه به محدودیت پروژه ها، اولویت انتخاب عنوان با دانشجویانی است که زودتر برای انتخاب مراجعه نمایند.
 

مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  چهارشنبه - 16 تیر 95ساعت درج مطلب   :  21:50:41
بازگشت