اطلاعیه های داخلی دانشگاه
برنامه هفتگی نیم سال دوم 95-94
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  جمعه - 9 بهمن 94ساعت درج مطلب   :  23:49:08
اخبار داخلی
اطلاعیه مهم-مربوط به انتخاب واحد نیم سال دوم95-94
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  پنجشنبه - 8 بهمن 94ساعت درج مطلب   :  08:50:00
اخبار داخلی
اطلاعیه مهم-انتخاب واحد نیم سال دوم95-94
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  چهارشنبه - 7 بهمن 94ساعت درج مطلب   :  11:38:33
اخبار داخلی
تقویم آموزشی نیم سال دوم 95-94
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  پنجشنبه - 1 بهمن 94ساعت درج مطلب   :  19:43:41
اخبار داخلی
برتامه امتحانی اول 95-94
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  شنبه - 14 آذر 94ساعت درج مطلب   :  18:58:38
اخبار داخلی
اطلاعیه های وام نیمسال اول 95-94
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  سه شنبه - 5 آبان 94ساعت درج مطلب   :  11:28:38
اخبار داخلی
لیست اسامی دانشجویان ثبت نامی برای کارگاه ها
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  پنجشنبه - 26 شهریور 94ساعت درج مطلب   :  18:16:35
اخبار داخلی
برنامه کلاسی نهایی
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  جمعه - 27 شهریور 94ساعت درج مطلب   :  12:25:34
اخبار داخلی