اطلاعیه های داخلی دانشگاه
اطلاعیه شماره 9
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  دوشنبه - 16 شهریور 94ساعت درج مطلب   :  14:23:47
اخبار داخلی
شهریه نیمسال اول 95-94_ورودی 92
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  دوشنبه - 16 شهریور 94ساعت درج مطلب   :  14:18:27
اخبار داخلی
شهریه نیمسال اول 95-94_ورودی 91
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  دوشنبه - 16 شهریور 94ساعت درج مطلب   :  14:17:41
اخبار داخلی
شهریه نیمسال اول 95-94_ورودی 90
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  دوشنبه - 16 شهریور 94ساعت درج مطلب   :  14:16:44
اخبار داخلی
برنامه کلاسی نیمسال اول 95-94 کامپیوتر
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  دوشنبه - 16 شهریور 94ساعت درج مطلب   :  13:30:40
اخبار داخلی
برنامه کلاسی نیمسال اول 95-94 صنایع
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  دوشنبه - 16 شهریور 94ساعت درج مطلب   :  13:29:53
اخبار داخلی
برنامه امتحانی نیمسال اول 95-94 کامپیوتر
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  دوشنبه - 16 شهریور 94ساعت درج مطلب   :  13:28:54
اخبار داخلی
اطلاعیه شماره 8

کلیه دانشجویان محترم بایستی قبل از انتخاب واحد فرم شماره یک را به ایمیل S_yeganehfar@yahoo.com ارسال کرده یاشند.

مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  دوشنبه - 16 شهریور 94ساعت درج مطلب   :  14:30:49
اخبار داخلی