اطلاعیه های داخلی دانشگاه
اطلاعیه خوابگاه و غذا برای نیمسال اول 94-93
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  شنبه - 1 شهریور 93ساعت درج مطلب   :  19:01:58
اخبار داخلی
فرم کاراموزی
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  پنجشنبه - 12 تیر 93ساعت درج مطلب   :  11:06:37
اخبار داخلی
ایمیل اساتید
مطلب :دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار   تاریخ درج مطلب   :  سه شنبه - 2 تیر 94ساعت درج مطلب   :  10:38:36
اخبار داخلی