اعضای موسسه

post9
ردیف نام نام خانوادگی حوزه مشاوره
۱ حمید بهزاد مهندسی پزشکی
۲ حسین قاسمی  پیوست اجتماعی فناوری
۳ علی شورورزی تجهیزات پزشکی
۴ محمد صالح رستمی سیستم های دیجیتال
۵ سیده رقیه سعادتدار نانو متریال
۶ نجمه سادات حسینی متالوژی