برنامه راهبردی مرکز

۱ .مدیریت راهبردی : این مدیریت با ارزیابی مدیریت های موجود در دانشگاه وظیفه اصلاح و تغییر فرایند ها با توجه به اصلاحات انجام شده در اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ، آیین نامه ها ، بخش نامه ها و مصوبات […]