همکاران شغلی موسسه

نام : نام خانوادگی : حوزه مشاوره پست الکترونیکی :
حمید بهزاد مهندسی پزشکی hamidbehzad@gmail.com
حسین قاسمی  پیوست اجتماعی فناوری hossein.ghasemi@stu.um.ac.ir
حسین اعتماد فرد سامانه های اطلاعات جغرافیایی etemadfard@um.ac.ir
علی شورورزی تجهیزات پزشکی ali_shoorvarzi@yahoo.com
محمد صالح رستمی سیستم های دیجیتال saleh.rostami@yahoo.com
سیده رقیه سعادتدار نانو متریال rsaadat44@gmail.com