معاونت ها

مرکز دارای دو معاونت زیر است:
۱- معاونت آموزشی و توانمند سازی
۲- معاونت اجرایی و پشتیبانی