دفاتر موسسه

موقعیت دفتر آدرس دفتر
دفتر اشتغال شهرستان چناران و گلبهار گلبهار – خیابان بهار ۳
دفتر اشتغال شهرستان مشهد دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی
دفتر اشتغال فنی و حرفه ای خراسان رضوی در حال بررسی

تاسیس دیگر دفاتر با انعتقاد تفاهم نامه و انجام امور اداری و تخصیص بودجه امکان پذیر است.