برنامه راهبردی مرکز

۱ .مدیریت راهبردی : این مدیریت با ارزیابی مدیریت های موجود در دانشگاه وظیفه اصلاح و تغییر فرایند ها با توجه به اصلاحات انجام شده در اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ، آیین نامه ها ، بخش نامه ها و مصوبات هیات منا را دارد .

۲ . مدیریت اصلی : اموری که به طور مستقیم  تاثیرگذار بر چشم انداز دانشگاه می باشند و با انجام وظیفه صحیح آن ها سیاست ها و راهبرد ها منجر به رسیدن به اهداف چشم انداز دانشگاه می شوند .

این مدیریت سه مدیریت آموزش ، مدیریت پژوهش و فناوری و مدیریت فرهنگی و اجتماعی را شامل می شود .

۳ . مدیریت پشتیبانی : کلیه فرایند هایی که به نحوی امکانات مورد نیاز مدیریت های اصلی را فراهم می اورند شامل مدیریت منابع انسانی و تحول سازمانی ، مدیریت منابع مالی و دارائی ، مدیریت خدمات دانشجویی ، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت روابط عمومی و بین الملل

جهت دریافت فایل برنامه راهبردی مرکز بر روی پیوند ذیل کلیک کنید .

 

برنامه راهبردی مرکز