اجرای کارگاه اموزشی بورس به مدرسی دکتر ضیایی

اجرای کلاس توسط دکتر ضیایی