اعضاء دانشگاه

نام : نام خانوادگی : رشته : پست الکترونیکی :
حامد علیدوست صنایع hamedalidoost@gmail.com
حسین قاسمی کامپیوتر hossein.ghasemi@stu.um.ac.ir
حیدر طوسیان شاندیز برق htshandiz@shahroodut.ac.ir
فائزه روحانی کامپیوتر faezeh.rohani@ut.ac.ir
محمد امین مقدسی فر کامپیوتر amin.moghaddasi@ut.ac.ir
علی شورورزی کامپیوتر ali_shoorvarzi@yahoo.com
گلناز رباط جزی کامپیوتر g_robatjazi@yahoo.com
سیده مطهره حسینی صنایع motaharehhoseini@yahoo.com
محمد صالح رستمی کامپیوتر saleh.rostami@yahoo.com
مجتبی شاکری روش صنایع shakeri.mojtaba@gmail.com
حمید بهزاد مهندسی برق و کامپیوتر hamidbehzad@gmail.com