معاونت ها

مرکز دارای دو معاونت آموزشی پژوهشی و اداری و مالی می باشد.