معرفی موسسه

موسسه آموزش عالی مهارت افزایی و اشتغال پذیری با هدف معرفی و ارائه سبک جدیدی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به نظام آموزش عالی کشور بر بنبان مبانی و اصول دانشگاه‌های نسل سوم و با تصویب در هیات امناء دانشگاه‌های استان خراسان رضوی در سال  1397   فعالیت خود را آغاز نموده است.

چشم انداز ده ساله این موسسه فعالیت به عنوان مرکز آموزش عالی متمایز در منطقه، کشور و مطرح در غرب آسیا در زمینه هدایت دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی به بازار کار، ارتقاء مهارت و بروز رسانی اطلاعات فنی شاغلین در صنایع و حرف است. دامنه اثر و شمول موسسه کلیه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی در زیر نظام های دولتی و غیر دولتی را دربر می گیرد.