هم اندیشی رفع موانع اشتغال بانوان شهرستان گلبهار

🔹 در این دیدار معاون آموزشی و توانمند سازی موسسه با سرکار خانم جعفری نماینده امورزنان دکتر امامی راد (نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان) و آقای سید عبداللهی مسئول دفتر دکتر امامی راد و عضو شورای اسلامی شهر گلبهار در باب موضوعات پیرامون موانع اشتغال بانوان و راهکارهای لازم در این حوزه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.