کارگاه خودشناسی و برنامه ریزی توسعه فردی

اتمام دوره اول کارگاه خودشناسی و توسعه فردی

هدف از کارگاه ۵ جلسه ای ضمن تبیین چشم انداز، رسالت، ارزش ها، اخلاق و استعدادها، توانمندی لازم جهت تعیین مسیر شغلی می باشد.

در کارگاه های نوبت بعد، آموزش های لازم جهت کسب توانمندی در انتخاب شغل مورد نظر، داده خواهد شد.

دوره دوم: در حال برگزاری می باشد.