کارگاه ایده یابی شغلی

اتمام دوره اول کارگاه ایده یابی شغلی

هدف از این کارگاه دو ساعته کسب توانمندی برای یافتن ایده شغلی می باشد.

در کارگاه های نوبت بعد، آموزش های لازم جهت ارزیابی ایده کسب و کار داده خواهد شد.