جلسه با نماینده محترم شهرستان های گلبهار، چناران، طرقبه و شاندیز

جلسه مؤسسه آموزش عالی اشتغال زایی و مهارت افزایی با نماینده محترم شهرستان های گلبهار، چناران، طرقبه و شاندیز برگزار شد. این نشست به منظور رفع مشکلات و مسائل مرتبط با حوزه اشتغال مؤسسه و دانش آموختگان روی داد.

جلسه دکتر اعتمادفرد با دکتر آهنچیان

جلسه رئیس مؤسسه مهارت افزایی و اشتغال پذیری جناب دکتر اعتمادفرد، با دکتر آهنچیان مدیر کل برنامه ریزی درسی وزارت علوم برگزار شد. در این نشست پیرامون ادغام مهارت و تحصیل دانشجویان و امکان اضافه کردن دوره های مهارت به ادامه مطلب